Leetcode 300 最长递增子序列(LIS板题)

Description

给定一个数组找最长递增子序列长度。

Input

一个vector数组例如:[10,9,2,5,3,7,101,18]

Output

4

Solution

LIS板题。

 • 注意dp数组初始化为1。
 • 状态转移: d p [ i ] = m a x ( d p [ i ] , d p [ j ] + 1 )   ( 0 &lt; = j &lt; = i ) dp[i]=max(dp[i],dp[j]+1) \ (0&lt;=j&lt;=i) dp[i]=max(dp[i],dp[j]+1) (0<=j<=i)
class Solution:
  def lengthOfLIS(self, nums) -> int:
    if len(nums) == 0:
      return 0
    dp = [1 for _ in range(len(nums))]
    for i in range(1, len(nums)):
      for j in range(i):
        if nums[i] > nums[j]:
          dp[i] = max(dp[i], dp[j]+1)
    res = 0
    for index in range(len(nums)):
      res = max(res, dp[index])
    return res

class Solution
{
 public:
  int lengthOfLIS(vector<int> &nums)
  {
    if (nums.size() == 0)
      return 0;
    //dp初始化为1!!!
    vector<int> dp(nums.size(), 1);
    for (int i = 1; i < nums.size(); ++i)
    {
      // 每次外部循环,确定以当前位置为末尾元素的最长子序列;
      for (int j = 0; j < i; ++j)
        // 通过遍历 j 实现对 dp[i] 的更新
        if (nums[j] < nums[i])
          dp[i] = max(dp[i], 1 + dp[j]);
    }
    int res = 0;
    for (int i = 0; i < nums.size(); i++)
      res = max(ans, dp[i]);
    return res;
  }
};
已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页